Three Smokestacks (2010)

Washington Heights, Manhattan